รายงานกลุ่มโรคผู้ป่วยนอก (รง.504)

ปีงบประมาณ 2565
กลุ่มโรคชื่อโรคต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.รวมทั้งสิ้น
1โรคติดเชื้อและปรสิต9841,0349381,246000000004,202
2เนื้องอกรวมมะเร็ง4,9345,9825,3925,8380000000022,146
3โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน614684610652000000002,560
4โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม7,5759,0727,4457,3210000000031,413
5ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม2,1992,5262,7192,433000000009,877
6โรคระบบประสาท1,1001,1481,0731,009000000004,330
7โรคตาและส่วนประกอบของตา1,7362,4582,2322,378000000008,804
8โรคหูและปุ่มกกหู343453360378000000001,534
9โรคระบบไหลเวียนเลือด6,7567,9916,4756,4190000000027,641
10โรคระบบหายใจ1,0821,1141,2521,271000000004,719
11โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก2,3592,6742,5873,1700000000010,790
12โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง9771,0241,000918000000003,919
13โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม3,2253,3693,1753,1100000000012,879
14โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ5,8395,7325,6755,5020000000022,748
15ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด244266258234000000001,002
16ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์ขึ้นไปจนถึง 7 วันหลังคลอด)1696100000000041
17รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิดการพิการจนผิดรูปและโครโมโซม16517219519600000000728
18อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่น1,6982,0661,4871,695000000006,946
19การเป็นพิษและผลที่ตามมา4022000000008
20อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา7367403700000000217
21สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย316262218252000000001,048