งานสารสนเทศ : Ratchburi Hospital Information Subdivision : RHIS

กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ : Medical Information Division : MID

โรงพยาบาลราชบุรี : Ratchaburi Hospital : RBH

วิสัยทัศน์ : สารสนเทศที่ ถูกต้อง ฉับไว ได้ใจผู้ใช้บริการ
พันธกิจ : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้สนับสนุนกับงานด้านบริหาร และด้านวิชาการ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ